SlužbyKorporátní právoLikvidace společností

Likvidace společností


Likvidace je zákonem předvídaný a nařízený proces vypořádání vztahů zrušené právnické osoby před tím, než je jí dovoleno zaniknout. Tento proces upravuje jak zákon o obchodních korporacích, tak i občanský zákoník. Účelem je vypořádání všech dluhů a pohledávek společnosti a její následný výmaz z obchodního rejstříku.

Nejprve se musí jmenovat likvidátor, zásadně ho jmenuje ten, kdo rozhodl o zrušení korporace. Jako orgán obchodní korporace vzniká již jejím zrušením, pokud není jeho funkce dočasně obsazena, vykonávají jeho působnost členové statutárního orgánu. Má působnost statutárního orgánu, činnost likvidátora může sledovat jen účel, jaký odpovídá povaze a cíli likvidace.

Ke dni vstupu do likvidace je sestavena zahajovací rozvaha a soupis jmění. Poté se posílá výzva věřitelům, známí věřitelé jsou o vstupu korporace do likvidace uvědomeni adresně, neznámí veřejnou výzvou (tito musí své pohledávky ve stanovené lhůtě přihlásit). Likvidátor posoudí, zda je korporace předlužená, v takovém případě likvidaci zastaví a bez zbytečného odkladu podá návrh na zahájení insolvenčního řízení.

Posléze likvidátor vymáhá pohledávky a zpeněžuje majetek, tím opatřuje likviditu, kterou uhrazuje peněžité závazky, a činí vše potřebné ke splnění nepeněžitých závazků. Závazky likvidátor uhrazuje tak, jak nastává jejich splatnost, přednostně se uspokojují mzdové nároky zaměstnanců (jen pokud je jisté, že korporace nepřejde do insolvence).

Při řízení závodu se omezí na urychlené dokončení zahájených obchodů s péčí řádného hospodáře. Překročení omezení vůči třetím osobám je nicotné, při překročení pravomocí uvnitř korporace vzniká povinnost k náhradě škody. Likvidátora jmenovaného soudem může odvolat opět jen soud, určuje jeho odměnu a schvaluje konečnou zprávu.

Ke skončení likvidace dojde ve chvíli, kdy jsou vypořádány všechny známé závazky nebo kdy je za tímto účelem vyčerpán veškerý majetek korporace. Likvidátor připraví konečnou zprávu o průběhu likvidace, účetní závěrku a návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, předloží je ke schválení tomu, kdo jej jmenoval a nejvyššímu (popř. i kontrolnímu) orgánu.

Rozdělení likvidačního zůstatku spočívá v tom, že nejdříve se společníkům vyplatí nominální hodnota jejich splacených vkladů a případný zbytek se mezi ně rozdělí rovným dílem nebo podle podílu. Následně likvidátor podá návrh na výmaz korporace z obchodního rejstříku, tímto okamžikem zaniká.

Jak vidíte, proces likvidace je nejen komplikovaný, ale i časově náročný. Pokud uvažujete o likvidaci vaší společnosti, rád vám nabídnu právní servis včetně zajištění likvidátora.

Zajímá vás jiná oblast obchodního práva? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?