SlužbySprávní právoOdvolání a odpor v přestupkovém řízení

Odvolání a odpor v přestupkovém řízení


Byli jste uznáni vinnými ze spáchání přestupku? Byla vám přestupkem způsobena škoda a správní orgán vás s jejím uplatněním odkázal na řízení ve věcech občanskoprávních? Z jiného důvodu nesouhlasíte s rozhodnutím vydaným správním orgánem?

Pokud se nacházíte v jedné z výše uvedených situací, je proti pro vás negativnímu rozhodnutí správního orgánu prvního stupně další procesní obranou podání řádného opravného prostředku, kterým je v případě rozhodnutí odvolání a v případě příkazu tzv. odpor. Lhůta pro podání odvolání činí 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Lhůta pro podání odporu činí 8 dnů a počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení příkazu.

Včasné podání odvolání nebo odporu má tzv. odkladné účinky – rozhodnutí nebo příkaz, proti kterému opravný prostředek směřuje, tedy nenabývá právní moci a nemá právní účinky. Ani sankci v něm uloženou není možné vymáhat.

Odvolání nejčastěji podává obviněný v případě rozhodnutí o spáchání přestupku a často též poškozený v případě, že nesouhlasí s výrokem rozhodnutí o náhradě škody. Odvolání mohou dle zákona v některých situacích podat i některé další osoby.

Uvedené lhůty pro podání opravného prostředku jsou relativně krátké. Pokud chcete podat odvolání proti rozhodnutí, obraťte se na vybranou advokátní kancelář co nejdříve. Aby měl opravný prostředek co nejvyšší šanci na úspěch, je nutné jej řádně připravit a odůvodnit. Aby to bylo možné, musí se advokát seznámit s celou situací a správním spisem. Neodkládejte tedy kontaktování advokáta, aby nedošlo ke zbytečným prodlevám při přípravě odvolání nebo odporu.

Je nutné mít na paměti, že v popsané situaci vydání rozhodnutí pravděpodobně předcházelo celé řízení a advokát má poměrně omezený prostor pro svoji argumentaci. Ne vždy je v této fázi řízení možné uplatnit veškeré námitky, které by bylo možné uplatnit v řízení prvního stupně. Klientům tedy vždy doporučuji zastoupení již v průběhu prvotního řízení, ať už jste obviněným nebo poškozeným.

Zajímá vás jiná oblast občanského a rodinného práva? Využijte úvodní schůzky.
Hledáte jiné právní služby?