SlužbyKorporátní právoOrganizace valné hromady

Organizace valné hromady


Valná hromada obchodní korporace představuje její nejvyšší orgán, který je tvořen všemi společníky. Na jednání valné hromady společníci vykonávají svá základní práva vyplývající z účasti v této společnosti. Jedním ze základních práv je právo podílet se na řízení společnosti, které se uskutečňuje především formou hlasování. Mezi další základní práva patří právo na informace nebo právo na podíl na zisku společnosti.

Valná hromada jako jediná je oprávněna přijímat nejdůležitější rozhodnutí ohledně společnosti, např. změna stanov, rozhodování o změně výše základního kapitálu aj. Tedy neřeší každodenní situace, ale zabývá se tím, co může následně zásadně ovlivnit existenci společnosti.

Aby k výkonu práva mohlo dojít, musí se nejprve valná hromada svolat. Postup pro svolání není složitý, ale vyžaduje dodržení značného množství formalit. Nejprve se musí uveřejnit pozvánka na internetových stránkách společnosti, poté se posílá společníkům/akcionářům. Co se týče obsahových náležitostí, tak v pozvánce musí být řada nezbytných bodů, bez kterých by usnesení valné hromady mohla být neplatná.

Uvedené formality jsou obsaženy zejména v zákoně o obchodních korporacích. Současně však mohou být povinnosti nad rámec zákona uvedeny i ve stanovách společnosti nebo společenské smlouvě. Nedodržení těchto formalit může vést k neplatnosti rozhodnutí učiněných na valné hromadě, což následně může vést k různým typům odpovědnosti, žalob či náhrad škody.

Aby nedocházelo k nastíněným nepříjemnostem, nabízím pro své klienty organizaci valných hromad jejich společností, což vám zajistí dodržení veškerých požadavků dopadajících na vaši konkrétní situaci.

Zajímá vás jiná oblast obchodního práva? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?