Poučení pro klienty


V případě klientů – spotřebitelů je advokát ze zákona povinen klienta poučit o skutečnosti, že orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a klientem ze smluv o poskytování právních služeb byla Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR pověřena Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, 110 00 Praha 1, jejíž internetová adresa je www.cak.cz. Pro účely mimosoudního řešení sporu se použije přiměřeně advokátní smírčí řád.

Advokát je současně před rozhodnutím klienta o využití právní pomoci povinen klientovi sdělit cenové i jiné podmínky poskytování právních služeb a splnit veškeré informační povinnosti ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, a vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, v platných zněních.

Pro více informací se na mě můžete obrátit prostřednictvím těchto kontaktních údajů.