SlužbySprávní právoPřestupky fyzických a právnických osob

Přestupky fyzických a právnických osob


Přestupku se dle aktuální právní úpravy může dopustit nejen fyzická osoba (tj. běžný občan či cizinec pobývající na území České republiky, ale i podnikající fyzická osoba) ale i osoby právnické (s.r.o., a.s. apod.). Přestupkové právo bývá někdy označováno jako „malé trestní právo“.

Přestupky se projednávají zejména dle zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich, v platném znění. Za přestupek je obecně řečeno považováno zaviněné jednání, které je společensky škodlivé a ohrožuje zájmy společnosti, ale nedosahuje hranice škodlivosti stanovené trestním zákoníkem pro trestné činy a je za přestupek zákonem výslovně označeno. Za zaviněné jednání je dle zákona považováno jednání úmyslné ale i jednání tzv. nedbalostní.

Nejčastěji je hranice pro přestupek stanovena výší vzniklé škody. Od účinnosti novely trestního zákoníku ode dne 01.10.2020 se za přestupek považuje jednání, kterým vznikla škoda do 10.000,- Kč (nad uvedenou hranici je jednání považováno za trestný čin a následky jsou upraveny v trestních předpisech). Před účinností citované novely byla hranice stanovena ve výši 5.000,- Kč.

Svým klientům nejčastěji pomáhám s řešením přestupků v oblasti majetkové, veřejného pořádku a v oblasti přestupků proti občanskému soužití nebo podání křivého vysvětlení.

V řízení o přestupcích vystupuje správní orgán z pozice tzv. vrchnostenské neboli z pozice „vyšší a silnější“. Přestože je správní orgán při rozhodování o přestupku ze zákona povinen vážit všechny okolnosti případu, tedy okolnosti svědčící ve váš prospěch i proti vám, nelze na to vždy spoléhat. Pro své klienty zajišťuji komplexní právní poradenství v řízení o přestupcích a v případě zájmu i právní zastoupení pro celé správní řízení na základě plné moci.

V průběhu řízení o přestupku má osoba obviněná z přestupku řadu procesních práv a povinností. Jejich dodržení a naplnění může mít zásadní vliv na výsledek celého správního řízení. Bez dostatečné právní pomoci nelze vyloučit, že řízení o přestupku dopadne ve váš neprospěch jen proto, že nebyly dodrženy zákonem stanovené formality nebo lhůty.

S profesionální pomocí můžete všem těmto přešlapům předejít a dovést řízení o přestupku do pro vás co možná nejlepšího konce.

Zajímá vás jiná oblast správního práva? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?