SlužbyTrestní právoPříprava dovolání a ústavní stížnosti

Příprava dovolání a ústavní stížnosti


Dovolání je tzv. mimořádným opravným prostředkem v trestním právu, které je možné podat proti již pravomocnému rozhodnutí odvolacího trestního soudu. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud České republiky.

Jelikož se jedná o opravný prostředek tzv. mimořádný, může jej podat obviněný pouze prostřednictvím svého obhájce – advokáta. Důvody pro podání dovolání jsou rovněž striktně omezeny (jedná se například o nesprávné posouzení skutku, nesprávné hmotněprávní posouzení nebo došlo k jiným velmi závažným procesním vadám v předchozím řízení). Pro podání dovolání je tedy nutné splnit řadu formálních podmínek.

Příprava kasační stížnosti v trestním řízení

Splnění těchto podmínek je základní podmínkou pro to, aby se Nejvyšší soud dovoláním zabýval.

S ohledem na výše uvedené není možné dovolání podat bez pomoci advokáta. Lhůta pro podání dovolání činí 2 (dva) měsíce od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Přestože se tato lhůta může jevit jako dostatečně dlouhá, je nutné říct, že dovolání je velmi složitým právním úkonem a jeho příprava vyžaduje značné množství času.

Příprava ústavní stížnosti proti trestnímu rozsudku.

Dalším samostatným prostředkem, kterým se můžete domoci svých práv je podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu České republiky. I v tomto případě musíte být při podání stížnosti zastoupeni advokátem a nemůžete ji podat samostatně. Současně má ústavní stížnost určité náležitosti, které je potřeba splnit, aby se stížností Ústavní soud zabýval. Ústavní soud se zabývá výhradně porušením práv garantovaných Ústavou České republiky či případně Listinou základních lidských práv a dalšími ústavními dokumenty. Ústavní stížnost tedy musí rovněž splňovat řadu formálních náležitostí, kde se bez pomoci advokáta neobejdete. Klíčové je označit konkrétní porušení vašich základních práv, následně jej správně formulovat v ústavní stížnosti a ideálně podložit argumenty vycházejícími z předchozích rozhodnutí Ústavního soudu.

 Ústavní stížnost oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci (dále jen „zásah orgánu veřejné moci“) bylo porušeno její základní právo nebo svoboda zaručené ústavním pořádkem. Katalog základních práv a svobod zaručených ústavním pořádkem obsahují na prvním místě Listina základních práv a svobod a Ústava, případně mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách, jež byly v České republice ratifikovány a vyhlášeny.

Uvažujete-li o podání mimořádného opravného prostředku nebo ústavní stížnosti, je potřeba advokátovi ponechat co možná nejvíce času k jeho přípravě. Promeškání lhůty k podání dovolání či ústavní stížnosti nelze omluvit ani napravit.

Zajímá vás jiná oblast trestního práva? Využijte úvodní schůzky.
Hledáte jiné právní služby?