SlužbyTrestní právoPříprava dovolání a ústavní stížnosti

Příprava dovolání a ústavní stížnosti


Dovolání je tzv. mimořádným opravným prostředkem v trestním právu, které je možné podat proti již pravomocnému rozhodnutí odvolacího trestního soudu. O dovolání rozhoduje Nejvyšší soud České republiky.

Jelikož se jedná o opravný prostředek tzv. mimořádný, může jej podat obviněný pouze prostřednictvím svého obhájce – advokáta. Důvody pro podání dovolání jsou rovněž striktně omezeny (jedná se například o nesprávné posouzení skutku, nesprávné hmotněprávní posouzení nebo došlo k jiným velmi závažným procesním vadám v předchozím řízení). Pro podání dovolání je tedy nutné splnit řadu formálních podmínek.

Příprava kasační stížnosti v trestním řízení

Splnění těchto podmínek je základní podmínkou pro to, aby se Nejvyšší soud dovoláním zabýval.

S ohledem na výše uvedené není možné dovolání podat bez pomoci advokáta. Lhůta pro podání dovolání činí 2 (dva) měsíce od doručení rozhodnutí, proti kterému dovolání směřuje. Přestože se tato lhůta může jevit jako dostatečně dlouhá, je nutné říct, že dovolání je velmi složitým právním úkonem a jeho příprava vyžaduje značné množství času.

Příprava ústavní stížnosti proti trestnímu rozsudku.

Dalším samostatným prostředkem, kterým se můžete domoci svých práv je podání ústavní stížnosti k Ústavnímu soudu České republiky. I v tomto případě musíte být při podání stížnosti zastoupeni advokátem a nemůžete ji podat samostatně. Ústavní soud se zabývá výhradně porušením práv garantovaných Ústavou České republiky či případně Listinou základních lidských práv a dalšími ústavními dokumenty. Ústavní stížnost tedy musí rovněž splňovat řadu formálních náležitostí, kde se bez pomoci advokáta neobejdete. Klíčové je označit konkrétní porušení vašich základních práv, následně jej správně formulovat v ústavní stížnosti a ideálně podložit argumenty vycházejícími z předchozích rozhodnutí Ústavního soudu.

Uvažujete-li o podání mimořádného opravného prostředku nebo ústavní stížnosti, je potřeba advokátovi ponechat co možná nejvíce času k jeho přípravě. Promeškání lhůty k podání dovolání či ústavní stížnosti nelze omluvit ani napravit.

Zajímá vás jiná oblast trestního práva? Využijte úvodní schůzky.
Hledáte jiné právní služby?