SlužbyPrávo finančních institucíVypracování smluvní dokumentace

Vypracování smluvní dokumentace a interních směrnic


Každá žádost o povolení k činnosti platební či jiné finanční instituce musí být doložena řadou vnitřních předpisů instituce, které musí být dostatečné a úplné s ohledem na poskytované platební služby.

Mezi požadované dokumenty patří zejména dostatečně určitý obchodní plán, který musí být podložen reálnými ekonomickými výpočty a predikcemi, a dále musí obsahovat detailní popis poskytovaných platebních služeb.

Mezi další základní dokumenty patří zejména:

  • celkový popis kontrolního a řídícího systému, který by měl zahrnovat zejména komplexní systém řízení rizik včetně jejich klasifikace a kontrolních a nápravných opatření
  • popis personálního, organizačního i technického zabezpečení jednotlivých činností finanční instituce (zejména organizační řád, bezpečnostní IT předpis apod.)
  • etický kodex finanční instituce
  • systém vyřizování stížností a reklamací klientů
  • předpisy popisující fungování a přístupy do technické a informační infrastruktury instituce
  • předpisy o řízení lidských zdrojů (zaměstnanců instituce)
  • interní směrnice o školení zaměstnanců, pověřených zaměstnanců nebo vnitřní a vnější komunikaci
  • vnitřní předpisy zajišťující prevenci před praním špinavých peněz a financování terorismu (např. systém vnitřních zásad či další vnitřní předpisy dostatečně zajišťující požadavky v oblasti Anti-Money-Laundering neboli AML/CFT)
  • a mnohé další v návaznosti na rozsah poskytovaných platebních služeb

Veškeré výše uvedené dokumenty musí být logicky a systematicky provázané a dále musí plně pokrývat veškeré činnosti finanční instituce. Veškerá opatření musí být dostatečná a přiměřená konkrétnímu obchodnímu modelu finanční instituce.

Zajímá vás jiná oblast práva finančních institucí? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?