SlužbySprávní právoZastupování poškozeného v přestupkovém řízení

Zastupování poškozeného v přestupkovém řízení


Byla vám v rámci spáchání přestupku jinou osobou způsobena škoda? Za škodu se v uvedeném případě považuje zejména poničení majetku, obohacení pachatele a v některých případech i škoda nemajetková (tzv. újma).

Jednou z cest, jak se domoci náhrady škody jako osoba poškozená spácháním přestupku, je v rámci samotného správního řízení.

Správní orgán je oprávněn poškozeného odkázat na uplatnění svého nároku ve věcech občanskoprávních. V takovém případě, pokud poškozený hodlá skutečně nějakou náhradu za způsobenou škodu získat, musí poškozený podat samostatnou žalobu u civilního soudu, uhradit soudní poplatek a následně v řízení prokázat, že mu škoda skutečně vznikla a současně, že je za ni zodpovědný pachatel přestupku. Pokud poškozený nedokáže uvedené prokázat nade vší pochybnost, není vyloučeno, že se náhrady škody nikdy nedočká.

Mnohem jednodušší cestou je uplatnění náhrady škody již v rámci přestupkového řízení. Poškozená osoba v takovém případě neplatí soudní poplatek a velmi často se vznik škody posuzuje současně s určením případného viníka přestupku. V takovém případě se jedná o tzv. adhézní řízení o náhradě škody, které by sice mohlo být vedeno samostatně, ale protože probíhá řízení o přestupku, je „připojeno“ právě k tomuto řízení.

Aby bylo možné škodu uplatnit, je nutné se jako poškozená osoba v rámci přestupkového řízení řádně přihlásit. Ve většině případů by vás jako poškozeného měl správní orgán k přihlášení se se svým nárokem vyzvat a poskytnout vám k tomu lhůtu. Bohužel není výjimkou, že správní orgán tento krok neučiní a vy si musíte aktivně svá práva ohlídat. Nejčastěji musí poškozený svůj nárok přihlásit nejpozději při prvním ústním jednání nebo v jiných případech ve lhůtě stanovené správním orgánem.

Po přihlášení svého nároku jej musíte správnímu orgánu řádně doložit. Vznik nároku se dokládá různými způsoby v závislosti na konkrétním případu. Nejčastěji se jedná o doložení faktur za případnou opravu věci, potvrzením o jejich úhradě nebo znaleckým posudkem. I v rámci této části řízení musí být splněny určité formální náležitosti.

Pokud si přejete uplatnit nárok na náhradu škody jako poškozený, neváhejte využít profesionálních služeb advokáta včas, abyste nemuseli následně procházet složitějším a o poznání dražším občanským řízení.

Zajímá vás jiná oblast občanského a rodinného práva? Využijte úvodní schůzku.
Hledáte jiné právní služby?