Zásady ochrany osobních údajů


INFORMACE O PRÁVECH A POVINNOSTECH V OBLASTI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů); (dále jen též „nařízení“)

1. Kdo bude zpracovávat Vaše osobní údaje (tj. kdo je správcem osobních údajů)?

Mgr. Vladimir Churcev, advokát, zapsaný v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod evidenčním č. 18615, se sídlem Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČ: 76438571, www.churcev.cz, e-mail: vladimir.churcev@churcev.cz, telefonní spojení: +420 777 026 726 (dále jen též „advokát“)

2. Jaké osobní údaje o Vás budou zpracovávány?

identifikační údaje (např. jméno, příjmení, datum a místo narození, rodné číslo, státní občanství, fotografie a číslo dokladu totožnosti), kontaktní údaje (např. adresa bydliště nebo sídla, telefonní spojení, identifikátory pro elektronickou komunikaci), údaje o rodinných, ekonomických, sociálních a majetkových poměrech (např. o rodinném stavu, příbuzenských poměrech, rodinné a finanční situaci, příjmech a výdajích, majetku a závazcích, bankovních účtech a Vašich činnostech) a dále o využité právní pomoci, o probíhajících, ukončených či hrozících soudních, exekučních, správních či trestních řízeních, včetně spisové značky věci; v nezbytných případech též výjimečně zvláštní kategorie osobních údajů jako jsou biometrické a genetické údaje, údaje o zdravotním stavu, o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení nebo členství v odborech a dále o sexuálním životě či sexuální orientaci

3. Pro jaké účely budou Vaše osobní údaje zpracovávány i bez Vašeho souhlasu?

a) pro poskytování všech forem právní pomoci podle zákona o advokacii a dalších předpisů upravujících výkon advokacie, včetně vedení klientských spisů, pro Vaše informování o změnách v právních předpisech či o jiných skutečnostech v oblasti práva nebo provozu advokátní kanceláře, která mohou mít vliv na Vaše práva a oprávněné zájmy, které je advokát povinen chránit a prosazovat, včetně možností využití souvisejícího právního, účetního či daňového poradenství, služeb notáře, exekutora, soudního znalce nebo tlumočníka, jakož i pro zastupování před soudy, rozhodci a jinými orgány veřejné moci, a to včetně obhajoby v trestních věcech (dále jen též „právní pomoc“)

b) pro plnění povinností advokáta podle smlouvy o poskytování právních služeb, smlouvy o advokátní úschově či jiné smlouvy uzavřené mezi Vámi a advokátem

c) pro plnění povinností advokáta podle platných právních předpisů, mj. v souvislosti s ověřováním pravosti podpisu či zajišťováním identifikace a kontroly podle právních předpisů v oblasti opatření proti tzv. praní špinavých peněz a dále v souvislosti s prováděním kontroly plnění povinností advokáta ze strany příslušných orgánů; tím však není dotčena advokátova zákonná povinnost mlčenlivosti

d) pro výkon práv a oprávněných zájmů advokáta, mj. při uplatňování jeho práv a vymáhání nároků vůči Vám, jakož i v souvislosti s řešením pojistných událostí či s kárným řízením České advokátní komory

4. Co je právním základem zpracování Vašich osobních údajů?

právo advokáta zpracovávat osobní údaje pro výše uvedené účely (viz 3. otázka) i bez Vámi uděleného souhlasu vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) nařízení

5. Po jakou dobu budou Vaše osobní údaje zpracovávány?

Vaše osobní údaje budou zpracovány po celou dobu poskytování právní pomoci a po jejím ukončení (či naplnění účelu nebo zániku smlouvy uzavřené mezi Vámi a advokátem, po ověření pravosti podpisu či provedení Vaší identifikace nebo kontroly) po dobu trvání promlčecích lhůt a lhůt určených pro archivaci podle právních předpisů, a to nejdéle však po dobu deseti let od ukončení poskytování právní pomoci (naplnění účelu nebo zániku smlouvy uzavřené mezi Vámi a advokátem, ověření pravosti podpisu či provedení Vaší identifikace nebo kontroly), nestanoví-li právní předpis dobu delší a nebude-li po uplynutí této doby trvat některý z účelů, pro který lze osobní údaje i nadále zpracovávat (např. probíhající soudní či exekuční řízení) po uplynutí shora uvedených lhůt budou Vaše osobní údaje nevratně smazány či zničeny

6. Kdo bude nebo může být příjemcem Vašich osobních údajů?

Jiní advokáti či advokátní koncipienti pověření advokátem, třetí osoby v postavení protistrany (druhé smluvní strany) či účastníka řízení a jejich zástupci a zmocněnci, soudy, orgány veřejné moci, pojišťovny, daňoví poradci, účetní, znalci a tlumočníci, další osoby s Vaším souhlasem či na základě právního předpisu (např. rodinní příslušníci, svědci, obchodní partneři, zaměstnavatelé či spolupracující třetí osoby); v případech právní pomoci s mezinárodním prvkem mohou být tito příjemci i v zahraničí, a to i mimo členský stát Evropské unie, a to pouze za splnění podmínek uvedených v článku 44 a násl. nařízení

7. Z jakých zdrojů jsou nebo budou získávány zpracovávané osobní údaje a jak je prováděna jejich aktualizace?

Osobní údaje jsou nebo budou získávány zejména od Vás a dále od třetích osob v postavení protistrany (druhé smluvní strany) či účastníka řízení a/nebo jejich zástupců a zmocněnců, od soudů, orgánů veřejné moci, pojišťoven, daňových poradců, účetních, znalců a tlumočníků, jakož i dalších osob (např. rodinných příslušníků, svědků, obchodních partnerů, zaměstnavatelů či spolupracujících třetích osob) a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků a též z listin a komunikace předložené či doručené advokátovi aktualizace Vašich osobních údajů bude probíhat zejména na základě informací obdržených od Vás a dále z veřejně dostupných informací, internetu a sociálních sítí, veřejných seznamů a rejstříků

8. Jaká základní práva máte v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a jakým způsobem je můžete vykonávat?

máte právo na zpracovávání osobních údajů korektně a zákonným a transparentním způsobem, pro legitimní účely, v přiměřeném nezbytném rozsahu a na nezbytnou dobu, přičemž údaje musejí být zabezpečeny proti neoprávněnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení nebo poškození, což je zajištěno zejména jejich mechanickým i elektronickým zabezpečením (včetně šifrování při jejich přenosu) a příslušnými opatřeními a postupy, které jsou zavedeny, včetně pravidelného proškolování osob, které mají k Vašim osobním údajům přístup

máte právo na bezplatný přístup k Vašim osobním údajům poskytnutím jejich kopie a dále na potvrzení, zda jsou Vaše osobní údaje zpracovávány (za poskytnutí další kopie nebo dalšího potvrzení Vám bude účtován administrativní poplatek ve výši 40,- Kč za každou jednu stranu kopie formátu A4 a ve výši 250,- Kč za každé další vystavené potvrzení)

máte právo na doplnění chybějících údajů a na opravu nepřesných osobních údajů

máte právo na výmaz osobních údajů, které již nejsou potřebné pro výše uvedené účely (viz 3. otázka) vznesete-li námitky proti jejich zpracování a neexistují žádné převažující důvody pro jejich zpracování; byly-li osobní údaje zpracovány protiprávně; nebo stanoví-li tak právo Evropské unie nebo jejího členského státu; právo na výmaz Vám však nepřísluší, je-li zpracování osobních údajů nezbytné mj. pro splnění právní povinnosti podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, pro účely archivace nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků

máte právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. údaje budou advokátem pouze uloženy a zpracovávány budou pouze s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků či z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby), a to pokud budete popírat jejich přesnost; bude-li jejich zpracování protiprávní a budete odmítat jejich výmaz; bude-li advokát údaje potřebovat nadále pouze pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; nebo pokud vznesete námitku proti jejich zpracování

máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz) – máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. hodnocení osobních aspektů vztahujících se k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se Vašeho pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, Vašich osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování či místa, kde se nacházíte nebo pohybujete); ledaže je takové rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Vámi a advokátem; je povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu; nebo je založeno na Vašem výslovném souhlasu (tímto způsobem nejsou Vaše osobní údaje v současné době advokátem zpracovávány)

svá práva (na přístup k osobním údajům a potvrzení o nich, na jejich doplnění, opravu či výmaz nebo na omezení zpracování) můžete uplatnit osobně nebo prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: vladimir.churcev@churcev.cz, přičemž Vaše podněty budou vyřízeny ve stanovených lhůtách (zpravidla do jednoho měsíce); při komunikaci prostřednictvím e-mailu bez zaručeného elektronického podpisu je třeba vždy prokázat dostatečným způsobem Vaši totožnost (např. ověřujícím telefonátem), jinak Vašemu podnětu (žádosti) nebude s odkazem na zákonem uloženou povinnost mlčenlivosti advokáta vyhověno

—————————————————————————————————————————

Dále MÁTE PRÁVO VZNÉST KDYKOLI NÁMITKU proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely oprávněných zájmů advokáta a námitku proti zpracovávání pro účely tzv. přímého marketingu (čl. 21 nařízení).

—————————————————————————————————————————