Vymáhání pohledávek


Svým klientům nabízím komplexní správu a vymáhání pohledávek. Soudní vymáhání pohledávek je vhodné jak pro společnosti, tak jednotlivce, kteří od dlužníka neobdrželi dlužné peněžité plnění.

Tato služba spočívá v úplném zastoupení klienta od samého počátku vymáhání pohledávky až do jejího vymožení, a to včetně případné exekuce. Služba zahrnuje zejména posouzení pohledávky, přípravu a zaslání předžalobní výzvy k úhradě dlužné částky (předžalobní upomínky), samotné podání žaloby nebo návrhu na vydání platebního rozkazu či případně elektronického platebního rozkazu. Samozřejmostí je zastoupení klienta v rámci všech těchto činností i v průběhu samotného soudního nebo rozhodčího řízení a navazujícího exekučního řízení, a to na základě plné moci.

V případech, kde je to možné či vhodné, zahrnuje vymáhání pohledávek i jednání s dlužníky, vyjednání splátkového kalendáře a sepsání příslušné právní dokumentace nebo v některých případech i zajištění podpisu notářského zápisu s doložkou přímé vykonatelnosti (prostřednictvím spolupracující notářské kanceláře), což klientovi může zajistit rychlejší vymožení dlužné částky.

Po úspěšném soudním vymožení pohledávky zajistím její následné exekuční vymáhání. Spolupracuji s několika exekutorskými úřady v různých částech České republiky, což vám zajistí nejefektivnější možné exekuční vymožení konkrétní pohledávky a současně velmi nízké náklady související s vymáháním v případech, kdy je dlužník zcela nemajetný.

Po celou dobu je pro klienty veden detailní přehled všech jejich případů s uvedením aktuálního stavu, který jim je na vyžádání vždy pro přehlednost zaslán.

S klienty je rovněž v některých případech možné se dohodnout na zprostředkování a celkovém právním zajištění odkoupení a následném postoupení některých pohledávek.

Pro klienty nabízím i rešerši případných insolvenčních či exekučních řízení za účelem vyhodnocení efektivnosti případného vymáhání pohledávky za konkrétním dlužníkem.

Zajímají vás jiné informace ohledně vymáhání pohledávek? Kontaktujte mě.
Hledáte jiné právní služby?