Rozvod manželství


Rozvod manželství je specializovanou problematikou tzv. rodinného práva a ve většině případů nepochybně náročnou životní etapou. Přesto je však možné celým procesem projít poměrně rychle a s co možná nejmenším emočním vypětím. Bohužel mohou nastat i situace, kdy se rozvod táhne dlouhé měsíce i roky.

Ať už se ve vašem případě jedná o první nebo druhou variantu, je vhodné využít při rozvodovém řízení služeb advokáta, a to za účelem splnění všech formálních náležitostí, aby rozvod proběhl co možná nejrychleji, ale současně s ochranou vašich práv a případných nároků.

Délka rozvodového řízení záleží na mnoha faktorech, např. na tom, zda manželé spolu mají nezletilé dítě, zda manželé mají představu o majetkovém vypořádání a zejména zda s rozvodem oba manželé souhlasí či nikoliv. Od uvedeného se odvíjí volba typu rozvodu, který se dle občanského zákoníku dělí na rozvod sporný a rozvod nesporný neboli tzv. rozvod dohodou.

Zásadním rozdílem mezi rozvodem nesporným a sporným je skutečnost, kdo návrh podává – tj. zda návrh podává jen jeden z manželů nebo oba manželé společně. Dalším rozdílem jsou podmínky, které je nutné splnit zejména v případě tzv. rozvodu dohodou.

Pro rozvod dohodou musí být splněny zejména následující podmínky: předně musí společnému podání návrhu na rozvod předcházet uzavření dohody o porozvodové péči o nezletilé dítě nebo děti, pokud je manželé mají. Manželé před podáním návrhu musí uzavřít písemnou dohodu, ve které se dohodnou na vypořádání svého společného majetku i případné vyživovací povinnosti a dále musí manželství trvat nejméně jeden rok a manželé spolu již 6 měsíců nežijí. Splnění a prokázání všech těchto podmínek je vždy vhodné projednat osobně s advokátem, aby byly soudu řádně prokázány a doloženy a aby při rozvodu nedocházelo ke zbytečným průtahům.

Velmi pravděpodobně delší alternativou je rozvod sporný, kdy se jeden z manželů rozvést nechce nebo se manželé nejsou schopni dohodnout na péči o nezletilé dítě nebo vypořádání majetku. V takovém případě není potřeba splnit výše uvedené podmínky a návrh na rozvod může podat jen jeden z manželů. Výše uvedené záležitosti se v takovém případě řeší buď paralelně s rozvodem manželství nebo až po jeho rozvodu. Případně může nastat situace, kdy je manželé neřeší vůbec, což však z mnoha důvodů nelze doporučit.

Ne vždy však existuje garance, že soud manželství při sporném rozvodu skutečně rozvede (např. tomu může bránit zájem právě nezletilého dítěte nebo jiné vážné důvody).

A jak vlastně návrh na rozvod vypadá? Jedná se o formální návrh věcně a místně příslušnému soudu, který podávají oba manželé společně nebo pouze jeden z nich. Tento návrh musí mít určité formální náležitosti a musí obsahovat rozhodné skutečnosti potřebné pro rozvod manželství.

Rozvod manželství je velmi citlivým tématem a je vždy vhodné všechny jeho aspekty projednat s advokátem ještě před tím, než dojde k zahájení soudních řízení. Předchozí porada s advokátem může výrazně zvýšit šance na bezproblémový a rychlý průběh celého rozvodu. Pro bližší informace o podmínkách a průběhu rozvodového řízení můžete využít úvodní schůzku nebo si přímo domluvit jinou formu spolupráce či zastupování.

Zajímá vás jiná oblast občanského a rodinného práva? Využijte úvodní schůzky.
Hledáte jiné právní služby?