Advokátní služby

Smlouva o výkonu funkce

Smlouva o výkonu funkce se považuje za zvláštní druh příkazní smlouvy a jedná se o smlouvu mezi obchodní korporací a členem orgánu obchodní korporace. 

Ze zákona o obchodních korporacích vyplývá, že smlouva o výkonu funkce se také přiměřeně řídí ustanoveními občanského zákoníku o příkazní smlouvě.

Z formálního hlediska smlouvá musí být písemná, co se týče obsahu, tak veškeré náležitosti jsou upraveny v §§59-62 zákona o obchodních korporacích. Mezi ně patří např. práva a povinnosti jako takové, typy odměňování aj.

Dle §60 můžeme vymezit tyto informace o odměňování:

  1. vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet členovi orgánu, včetně případného věcného plnění, úhrad do systému penzijního připojištění nebo dalšího plnění,
  2. určení výše odměny nebo způsobu jejího výpočtu a její podoby,
  3. určení pravidel pro výplatu zvláštních odměn a podílu na zisku pro člena orgánu, pokud mohou být přiznány, a
  4. údaje o výhodách nebo odměnách člena orgánu spočívajících v převodu účastnických cenných papírů nebo v umožnění jejich nabytí členem orgánu a osobou jemu blízkou, má-li být odměna poskytnuta v této podobě.

V případě, že není sjednána výše odměňování, platí, že je výkon funkce bezplatný.

Pokud jde o společnost s ručením omezeným (s.r.o.), tak se smlouvou upravuje vztah mezi jednatelem jako statutárním orgánem společnosti a touto společností a práva a povinnosti z tohoto vztahu vyplývající. Smlouva o výkonu funkce musí být schválena nejvyšším orgánem společnosti, v tomto případě se jedná o valnou hromadu.

Aby nedošlo k nerozumění a vaše smlouva o výkonu funkce obsahovala veškeré potřebné náležitosti a body, rád pro vás smlouvu řádně vyhotovím, což pomůže předejít případným komplikacím.

Chcete projednat Vaši situaci?
telegram