Advokátní služby

Zastupování obviněného v přestupkovém řízení

Bylo vám sděleno obvinění z přestupku? Byli jste správním orgánem vyzváni k podání vysvětlení? 

Obviněnou z přestupku se osoba stává v okamžiku, kdy vůči ní správní orgán učiní první úkon v řízení. Do sdělení obvinění je osoba v pozici podezřelého (nebo případně v pozici svědka nebo poškozeného). Sdělení obvinění je ten nejzazší okamžik, kdy je vhodné zajistit si profesionální právní pomoc.

Pokud se ocitnete vy nebo vaše společnost v pozici obviněného, přiznává vám zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich řadu práv, povinností a lhůt pro jejich uplatnění. Včasné, řádné a vhodné využití těchto procesních práv může zásadně ovlivnit výsledek přestupkového řízení.

Správní orgán je stejně jako soud v řízení trestním povinen v případě rozhodnutí o vině za spáchaný přestupek toto rozhodnutí velice důkladně odůvodnit a vysvětlit, na základě kterých konkrétních skutečností došel k závěru, že se přestupek skutečně stal a kdo je za tento přestupek odpovědný.

Při svých úvahách správní orgán vždy vychází ze skutečností zjištěných v rámci správního řízení. Nejčastěji se jedná o provedené listinné důkazy, výpovědi svědků nebo jiné skutečnosti, které vyjdou najevo v rámci řízení a prokazují vinu či nevinu konkrétní osoby. Veškeré uvedené důkazy a celé řízení musí být provedeno striktně v souladu se zákonem. Nedodržení zákonných ustanovení o řízení je vždy důvodem pro zrušení rozhodnutí v případě, že proti němu podáte opravný prostředek (tedy odvolání proti rozhodnutí a odpor proti příkazu).

Veškeré úkony v rámci přestupkového řízení je vhodné pečlivě připravit, aby se jimi správní orgán řádně zabýval.

V průběhu celého řízení vám mohu v případě zájmu poskytnout komplexní právní poradenství, aby byly před rozhodujícím orgánem vaše zájmy řádně hájeny, všechna aplikovatelná pravidla dodržena a aby ve vašem případě nedošlo k neoprávněnému, nepřiměřenému nebo nesprávně odůvodněnému rozhodnutí.

I v případech, kdy vás správní orgán uzná vinným ze spáchání přestupku, musí být sankce za jeho spáchání přiměřená. Za spáchání přestupku může správní orgán uložit sankci ve formě napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, propadnutí věci nebo zveřejnění rozhodnutí o přestupku. Každá z uvedených sankcí může být pro někoho více nebo méně citelnější. Při ukládání těchto sankcí však musí správní orgán vždy dodržovat určité zásady, aby nedocházelo k nepřiměřeným zásahům do sféry jednotlivců nebo společností.

Chcete projednat Vaši situaci?
telegram